Organisationsnummer:  716416-8929
Gemensamhetsanläggning: Nacka Älta 25:2
Namn: Östra Stensö Samfällighetsförening
Adress: Box 71, 138 22 Älta
Bankgiro: 224-8045


Bostadsområdet Östra Stensö började byggas 1975. Samfällighetsföreningen bildades den 26 maj 1977.

Föreningen består av 101 enskilda fastigheter och två tvättstugor, förråd, två sophus, traktorgarage samt en fjärrvärmecentral med tillhörande förbindelseledningar, kulvertar och rörledningar för uppvärmning och varmvatten samt vatten och avlopp till samtliga fastigheter i området. Centralantenn, lekplatser, parkeringsplatser, samt gång- och körvägar inom området tillhör också samfällighetsföreningen.

Medlemskapet i föreningen är oupplösligt förenat med delägarskapet i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet som har del i samfälligheten blir automatiskt medlem i föreningen. På motsvarande sätt upphör medlemskapet för den som säljer sin fastighet.

Vi som bor i en samfällighet är beroende av varandra. Vi har ett gemensamt ansvar för våra gemensamma byggnader och mark. Det är en blandning mellan att vara hyresgäst och villaägare. Vi äger våra egna fastigheter men har ett gemensamt ansvar för gemensamhetsytor, mark, rörledningar osv. 
Vi har alla olika vanor och levnadssätt så det gäller att kunna samarbeta. En positiv inställning är en bra förutsättning.