Stadgar
Vid stämman 2021 beslutade föreningen att anta nya stadgar. 
Stadgar ÖSSF 2021.pdf

Skyldighet att känna till stadgar

Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgar kan man i värsta fall förlora sin äganderätt, bli skadeståndsskyldig eller åtalad.

Ändring av stadgar
Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på stämma.
Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar till stadgar. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen.
Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen. Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring.

Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sista februari. 

Så här skriver du en motion
1) Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
2) Skriv vad ärendet handlar om
3) Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
4) Skriv under dokumentet med ditt namn, kontaktuppgifter och datum
5) Skicka in motionen till