Nyheter

Vi kan nu meddela att den stora tvättmaskinen i södra tvättstugan äntligen är lagad och kan användas igen.

Vi vill samtidigt framöver be er om att respektera att en maskin är trasig och då inte använda den. Gör man det så kan både skadan på maskinen förvärras och även eventuellt kläder förstöras. Vid detta tillfälle - då vi inväntat reparation - så har det inte respekterats utan de lappar som satts upp på tvättmaskinen har tagits bort - detta vid minst två tillfällen.

Hälsningar
Styrelsen 

Till medlemmar i Östra Stensö Samfällighetsförening


Datum:           Tisdagen den 30 maj 2023
Tid:                19:00
Plats:              Älta Kulturknut (i Älta centrum)

Föredragningslista 2023

Vid ordinarie stämma hanteras följande ärenden: 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollssekreterare för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två protokollssekreterare att jämte ordförande justera protokollet
 5. Val av två rösträknare
 6. Fråga om kallelse till mötet har skett i enlighet med stadgarna
 7. Godkännande av föredragningslista
 8. Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse 2022 med Årsredovisning 2022
 9. Revisionsberättelse (revisionsberättelse)
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande
  11 a) Proposition nr 1 - Anlita företag för tillsyn och skötsel av området.
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd
 14. Val av styrelseordförande Valberedningens förslag
 15. Val av ledamöter till styrelsen
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Information och eventuella frågor
 19. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Styrelsen
2023-05-16

För er information så är maskinen i Södra tvättstugan felanmäld igen den 27/4, utredning pågår och vi inväntar besked från Entema.

Då våra tvättstugeombud har tackat för sig, så ska felanmälningar framöver göras till tills något annat meddelas.

Vi vill samtidigt säga stort tack till Solveig Thelander och Margareta Lindell för allt arbete de lagt ner under åren.

Hälsningar
Styrelsen

Uppdatering 23/4!

Bidii Markarbete har meddelat att de kan börja idag vid 10-tiden, tyvärr kom de tidigare, men hoppas ni har överseende med det, då vi gärna vill ha bort gruset. De börjar att sopa ihop idag, och hämtar sedan under veckan. 

Det skulle underlätta mycket om alla har möjlighet för att gå ut och sopa fram gruset från kanter osv, i alla fall i direkt anslutning till ert hus. 


Hälsningar
Styrelsen 

Styrelsen har fått information om att det är problem med den stora maskinen i södra tvättstugan.

Vid kontakt med Entema så ska felet vara åtgärdat, men vi undersöker nu om det uppstått något ytterligare fel och återkommer i frågan.


Hälsningar
Styrelsen