Nyheter

Till medlemmar i Östra Stensö Samfällighetsförening

Datum:          29 maj 2024 (Kan ni inte delta, så kan ni ge fullmakt till någon granne - Fullmakt föreningsstämma.pdf - medtages till stämman)
Tid:               18:00
Plats:             Älta Kulturknut (i Älta centrum)

Föredragningslista

Vid ordinarie stämma hanteras följande ärenden: 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollssekreterare för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två protokollssekreterare att jämte ordförande justera protokollet
 5. Val av två rösträknare
 6. Fråga om kallelse till mötet har skett i enlighet med stadgarna
 7. Godkännande av föredragningslista
 8. Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse 2023 Del 1.pdf med Verksamhetsberättelse 2023 Del 2 Årsredovisning.pdf
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande.pdf

     11 a) Motion nr 1 – Bommar till området
     11 b) Motion nr 2 – Tvättstugan
     11 c) Motion nr 3 – Utbyggnader
     11 d) Motion nr 4 – Utseende – gemensamma renoveringar

 1. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 2. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd.pdf
  2-Valberedningens förslag till stämman 2024.pdf :
 3. Val av styrelseordförande 
 4. Val av ledamöter till styrelsen
 5. Val av revisor och revisorssuppleant
 6. Val av valberedning
 7. Information och eventuella frågor
 8. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Styrelsen
2024-05-15

Denna vecka pågår stamspolning av våra fastigheter av GR Avloppsrensning.

Information har delats ut till alla fastigheter. Kan ni ej vara hemma så går det bra att lämna nycklar till deras personal kl. 07:45 utanför nämnd adress.
Utdelat dokument 1-Stamspolning.pdf

Vill ni meddela GR något omkring åtkomst till Er fastighet, så kontakta GR direkt. Rolf Pettersson nås på telefon 08 7957510 eller via mail:  

Styrelsen har inte möjlighet för att ha beredskap för detta.

Hälsningar
Styrelsen 

Nu finns vår fastighetsskötare på plats i området. En kille från företaget Loudden är hos oss en gång per vecka i 2 timmar. Kontroll görs av undercentralen varje vecka, i övrigt kollar man upp annat som behöver åtgärdas och åtgärdar i den mån tid finns. Det kommer att finnas ett felanmälningssystem, vilket vi återkommer till så snart det är på plats. Tills vidare kan ni som tidigare skicka felanmälningar till  

Hälsningar
Styrelsen 

Påminnelse om vår städdag lördag 4 maj! Samling på lekplatsen kl. 10. Mer information delas ut i brevlådorna under veckan.

Välkomna hälsar styrelsen!

För information så kommer Grön Stad onsdagen den 17/4 för att ta upp gruset i området!  


Hälsningar
Styrelsen