Nyheter

Kallelse till årsstämma 30/5

Till medlemmar i Östra Stensö Samfällighetsförening


Datum:           Tisdagen den 30 maj 2023
Tid:                19:00
Plats:              Älta Kulturknut (i Älta centrum)

Föredragningslista 2023

Vid ordinarie stämma hanteras följande ärenden: 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollssekreterare för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två protokollssekreterare att jämte ordförande justera protokollet
 5. Val av två rösträknare
 6. Fråga om kallelse till mötet har skett i enlighet med stadgarna
 7. Godkännande av föredragningslista
 8. Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse 2022 med Årsredovisning 2022
 9. Revisionsberättelse (revisionsberättelse)
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande
  11 a) Proposition nr 1 - Anlita företag för tillsyn och skötsel av området.
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd
 14. Val av styrelseordförande Valberedningens förslag
 15. Val av ledamöter till styrelsen
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Information och eventuella frågor
 19. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Styrelsen
2023-05-16